image


Vítáme Vás na stránkách ordinace praktického lékaře pro dospělé

 


 

Vzhledem k trvající epidemiologické situaci se nyní na jakékoliv  vyšetření k nám prosím objednávejte - i v době ordinačních hodin pro NEOBJENANÉ pacienty. Platí zejména pro respirační infekty!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plánovaná dovolená :  

31.1.-4.2.2022 - zastupující lékař bude zveřejněn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mailová komunikace

Mám k vám, našim pacientům, prosbu. Pokud nás akutně potřebujete kontaktovat, volejte. Mailová komunikace je nadstandardem a není určena k řešení akutních zdravotních problémů a stavů. V době ordinačních hodin sestřička i já vyřizujeme maily pouze ve volné chvíli, přednost mají přítomní pacienti. Občas se v době ordinace nezastavíme, zejména teď, v době opětovného nárustu Covid +. Nemůžete tedy od nás očekávat, že vám na mail bezprostředně odpovíme. Často odpovídáme až večer po ordinaci, nebo druhý den.  Prosíme též o omezení víkendových mailů. Velice děkuji za pochopení.

---------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE COVID :

Pokud Vám při testování ve firmách vyšel pozitivní antigenní test, nevolejte. Zaměstnavat pozitivní testy hromadně hlásí hygieně a ta Vám vystaví 5 denní karanténní ePN.

Pokud máte ale pozitivní PCR test, nebo příznaky virozy, samozřejmě volejte, tam je péče naše.

--------------------------------------------------------------------------------------

Zájemci o očkování 3.dávek proti inf. Covid 19 v naší ordinaci - již očkujeme vakcínou Pfizer-Comirnaty. Zájemci pište na mail ev. volejte, dostanete termín přímo pro Vás.

Děkuji všem našim pacientům (je to většina), že se očkujete. Zabraňujete těžkému průběhu kovidu u Vás a zároveň snižujete virovou nálož v populaci.

Pro ostatní mám potřebu s narůstajícím tlakem a pracovním vyčerpáním napsat souhrnně můj názor na očkování:

Ano, očkování je jedinou zbraní, díky které máme šanci vrátit  se k "normálnímu"životu.

Ano, musíme myslet nejen sobecky na sebe, ale na to, že očkováním snížíme virovou nálož v populaci a ochráníme ty, u kterých očkování nevytvoří dostatečnou imunutní ochranu, nebo ty, kteří očkování mají kontraindikované, a děti, které se zatím nemohou očkovat.

Chceme přece všichni vrátit (nejen) dětem volnost, kterou jim Covid vzal. Ale to bez očkování a snížení virové nálože v populaci prostě nelze. Kdo by chtěl sledovat, jak se plní i dětské JIPy ?? Dospělí na JIPech nestačí ??

Ano, bude nutné přeočkování, jako u většiny vakcín.

Většina vakcín je testována 8-16 let, aplikují většinou kojencům - proč si myslíte, že víme, co jim to udělá za 20-30-40 let? Proč má někdo pocit, že by se vypustila firmou Pfizer do oběhu vakcína s fatálními následky - že by to byla hromadná sebevražda Američanů?

A pokud se rozhodnete se i nadále neočkovat, pak ale zachovejte klid i při pozitivním testu na Covid a nenaléhejte na nás s žádostí o neověřenou léčbu Ivermektinem a aplikací protilátek - jsou naprosto jasně daná kritéria, komu se mohou podat.

Hodně sil nám všem. Přejeme vám úsměv na tváři. Dobrá nálada nás drží nad vodou.

Jsme tu pro vás, očkované....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

!!!!! Nadále platí, že pokud máte příznaky virosy - kašel, rýma, teplota, průjem -  zůtaňte doma, nasaďte běžnou léčbu - Paralen / Ibalgin, vitamin C, nosní kapky, léky na kašel.  Napište nebo zavolejte (ihned), dáme vám ePN, omluvenku do školy, případně  odešleme na test na Covid 19!!!!

 

aktuální informace na : www.mzcr.cz


 


 

POZOR : Na vstupní prohlídku do zaměstnání - závodně preventivní péče - je nutná žádost od zaměstnavatele. Bez této žádosti Vám posudek o zdravotní způsobilosti k práci nemůže být vydán. Toto nařízení platí i pro žadatele o zaměstnání (pokud chce budoucí zaměstnavatel posudek již na vstupní pohovor). Registrujícím praktickým lékařem může být vydán posudek pouze pro kategorii prací 1.- bez rizika - novela zákona od 1.11.2017.


GDPR :

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce osobních údajů

MANA medical s.r.o.      

IČ : 039 27 261

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

 • poskytování zdravotních služeb
 • vykazování hrazených zdravotních služeb
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás ;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

 


                    Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.

 

Smluvní pojišťovny: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav.
  211 Zdravotní pojišťovna MV ČR
  201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
  213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna